فلوگوریتم

تنظیم و اجرای فلوچارت و الگوریتم به زبان فارسی

تنظیم و اجرای فلوچارت و الگوریتم به زبان فارسی

نمونه سئوالات و پاسخ ها( فلوچارت های طراحی شده)

 1. فلوچارتی که مجموع دو عدد 10 و 30 را محاسبه و چاپ کند.

 2. فلوچارتی که حاصل ضرب دو عدد 20و 15 را محاسبه و چاپ کند.

 3. فلوچارتی که مجذور عدد 6 را چاپ کند .

 4. فلوچارتی که قرینه عدد 10- را چاپ کند .

 5. فلوچارتی که میانگین اعداد 10 و 15 و 20 و 30 را چاپ کند.

 6. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و آن را چاپ کند .

 7. فلوچارتی که دو عدد از ورودی بگیرد و حاصل جمع آنها را چاپ کند .

 8. فلوچارتی که سه عدد از ورودی بگیرد و حاصل ضرب آنها را چاپ کند .

 9. فلوچارتی که چهار عدد از ورودی بگیرد ، مجموع و میانگین آنها را چاپ کند.

 10. فلوچارتی که طول و عرض یک مستطیل را از ورودی بگیرد ، مساحت آن را محاسبه و چاپ کند .

 11. فلوچارتی که طول و عرض یک مستطیل را از ورودی بگیرد ، محیط آن را محاسبه و چاپ کند .

 12. فلوچارتی که شعاع یک دایره را از ورودی بگیرد ، مساحت و محیط آن را محاسبه و چاپ کند .

 13. فلوچارتی که اندازه یک ضلع مربع را از ورودی بگیرد ، مساحت و محیط آن را محاسبه و چاپ کند .

 14. فلوچارتی که یک عدد بر حسب متر از ورودی بگیرد و آن را به سانتی متر تبدیل کند.

 15. فلوچارتی که یک دما بر حسب سانتی گراد از ورودی بگیرد و آن را به فارنهایت تبدیل کند.

 16. فلوچارتی که ریشه معادله درجه یک Ax + B = C را محاسبه و چاپ کند .

 17. فلوچارتی که یک عدد دو رقمی از ورودی بگیرد و ارقام آن را جداگانه چاپ کند .

 18. فلوچارتی که یک عدد دو رقمی از ورودی بگیرد و مجموع ارقام آن را چاپ کند .

 19. فلوچارتی که یک عدد دو رقمی از ورودی بگیرد و مقلوب آن را چاپ کند .

فهرست مجموعه دانلودها

دانلود نرم افزار فلوگوریتم.
سئوالات و پاسخ ها.
مقالات و آموزش ها.
فلوچارت ها و پاسخ های پیشرفته (دانشجویی).
فلوچارت های سفارشی.

دانلود مقالات و آموزش ها:


 • آموزش نحوه تبدیل اعداد ده-دهی به دو-دویی
 • آموزش نحوه تبدیل اعداد شانزده تایی به ده-ده یی

 •  آموزش نحوه تبدیل اعداد ده-دهی به شانزده تایی(مبنای هگزا دسیمال)

 1. فلوچارتی که حقوق یک کارمند را از بگیرد سپس با کسر 5درصد بیمه و 3 درصد مالیات حقوق خالص او را چاپ کند.

 2. فلوچارتی که یک عدد برحسب ثانیه از ورودی بگیرد ، آن را به ساعت ، دقیقه و ثانیه تبدیل کند.

 3. فلوچارتی که دو عدد از ورودی بگیرد و عدد بزرگتر را چاپ کند .

 4. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد ، اگر مثبت است آن را چاپ کند.

 5. فلوچارتی که 3 عدد از ورودی بگیرد و بزرگترین آنها را چاپ کند .

 6. فلوچارتی که 4 عدد از ورودی بگیرد و کوچکترین آنها را چاپ کند .

 7. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد ، اگر زوج است آن را چاپ کند .

 8. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و اگر فرد است مجذور آن را چاپ کند .

 9. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و مشخص کند که زوج است یا فرد؟

 10. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و مشخص کند که مثبت است یا منفی ؟

 11. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و مشخص کند که بر سه بخش پذیر است یا خیر؟

 12. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد ، اگر دو رقمی است چاپ کند Yes اگر دو رقمی نیست چاپ کند No .

 13. فلوچارتی که چهار نمره یک دانش آموز را بگیرد و معدل او را حساب کرده سپس طبق جدول زیر نتیجه را چاپ کند .

 14. فلوچارتی که ریشه های معادله درجه دو را محاسبه و چاپ کند .

 15. فلوچارتی که اعداد 1 تا 10 را چاپ کند .

 16. فلوچارتی که اعداد 100 تا 10 را چاپ کند .

 17. فلوچارتی که قرینه اعداد 100 تا 200 را چاپ کند .

 18. فلوچارتی که مجذور اعداد 1 تا 10 را چاپ کند .

 19. فلوچارتی که مجموع اعداد20 تا 80 را چاپ کند .

 20. فلوچارتی که اعداد فرد یک رقمی را چاپ کند .

 21. فلوچارتی که اعداد زوج دو رقمی را چاپ کند .

 22. فلوچارتی که مجموع مجذور اعداد کوچکتر از 20 را چاپ کند.

 23. فلوچارتی که 20 عدد از ورودی بگیرد و آنها را چاپ کند .

 24. فلوچارتی که 20 عدد از ورودی بگیرد و قرینه هر یک را چاپ کند .

 25. فلوچارتی که 10 عدد از ورودی بگیرد ومجموع آنها را چاپ کند .

 26. فلوچارتی که 5 عدد از ورودی بگیرد وحاصل ضرب آنها را چاپ کند .

 27. فلوچارتی که 50 عدد از ورودی بگیرد ، مجموع و میانگین آنها را چاپ کند

 28. فلوچارتی که 10 عدد از ورودی بگیرد و اعداد زوج ما بین آنها را چاپ کند .

 29. فلوچارتی که 100 عدد از ورودی بگیرد و مجموع اعداد زوج ما بین آنها را چاپ کند .

 30. فلوچارتی که مضربهای سه رقمی عدد 5 را چاپ کند .

 31. فلوچارتی که 100 عدد از ورودی بگیرد ، زوج یا فرد بودن هر یک را مشخص کند .

 32. فلوچارتی که 100 عدد از ورودی بگیرد و مثبت یا منفی بودن هر یک را مشخص کند .

 33. فلوچارتی که مضربهای عدد سه که بین دو عدد 100 و 250 می باشند را چاپ کند.

 34. فلوچارتی که 10 عدد دو رقمی از ورودی بگیرد و مغلوب هر یک را چاپ کند.

 35. فلوچارتی که عدد N را از ورودی بگیرد و از یک تا N را چاپ کند .

 36. فلوچارتی که عدد N را از ورودی بگیرد و از N تا یک را چاپ کند .

 37. فلوچارتی که میانگین اعداد فرد سه رقمی را چاپ کند .

 38. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و مجموع ارقام آن را محاسبه و چاپ کند .

 39. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد مغلوب آن را محاسبه و چاپ کند .

 40. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و فاکتوریل آن را محاسبه و چاپ کند .

 41. فلوچارتی که 10 عدد از ورودی بگیرد و فاکتوریل هر یک را چاپ کند .

 42. فلوچارتی که 50 عدد از ورودی بگیرد تعداد اعداد فرد ورودی را چاپ کند.

 43. فلوچارتی که اعداد زوج و فرد دو رقمی را در دو خط جدا گانه چاپ کند.

 44. فلوچارتی که دو عدد از ورودی بگیرد و حاصل تقسیم عدد بزرگتر بر عدد کوچکتر را چاپ کند .

 45. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و تعداد ارقام آن را چاپ کند .

 46. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و مقسوم علیه های آن را چاپ کند .

 47. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و مجموع مقسوم علیه های آن را چاپ کند .

 48. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و تعداد مقسوم علیه های آن را چاپ کند .

 49. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و مشخص کند که تام می باشد یا خیر؟

 50. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و مقسوم علیه های زوج آن را چاپ کند .

 51. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و مقسوم علیه های فرد آن را چاپ کند .

 52. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و مشخص کند که اول می باشد یا خیر؟

 53. فلوچارتی که یک عدد از ورودی بگیرد و ارقام آن را در خطوط جداگانه چاپ کند .

 54. فلوچارتی که اعداد اول سه رقمی را چاپ کند.

 55. فلوچارتی که 50 عدد از ورودی بگیرد ، تعداد اعداد زوج و فرد را چاپ کند .

 56. فلوچارتی که دو عدد از ورودی بگیرد و با استفاده از یک متغیر کمکی جای آنها را در حافظه جابجا کند.

 57. فلوچارتی که دو عدد بگیرد و بدون استفاده از متغیر کمکی آنها را در حافظه جابجا کرده و چاپ کند .

 58. فلوچارتی که سه عدد از ورودی بگیرد و آنها را به ترتیب صعودی چاپ کند .

 59. فلوچارتی که 2 عدد از ورودی بگیرد و اعداد بین آنها را به صورت نزولی چاپ کند .

 60. فلوچارتی که اعداد اول کوچکتر از 100 را چاپ کند .

 61. فلوچارتی که اعداد تام سه رقمی را چاپ کند .

 62. فلوچارتی که n جمله اول سری فیبوناچی را چاپ کند .

 63. فلوچارتی که n , x را از ورودی بگیرد و سری زیر را محاسبه و چاپ کند .

 64. فلوچارتی که n , x را از ورودی بگیرد و سری زیر را محاسبه و چاپ کند .

 65. فلوچارتی که سری زیر را محاسبه و چاپ کند.

 66. فلوچارتی که سری زیر را محاسبه و چاپ کند.

 67. فلوچارتی که سری زیر را محاسبه و چاپ کند .

 68. فلوچارتی که عدد N را از ورودی گرفته و مجموع سری زیر را چاپ کند .( 2 + 3 + … + N)

 69. فلوچارتی که عدد N را از ورودی گرفته و مجموع سری زیر را چاپ کند .( 4 + 9 + … +)

 70. فلوچارتی که سری زیر را محاسبه و چاپ کند .

 71. فلوچارتی که سری زیر را محاسبه و چاپ کند .

 72. فلوچارتی که یک عدد مبنای 10 از ورودی بگیرد و معادل آن را در مبنای 2 بنویسد.

 73. فلوچارتی که یک عدد مبنای 10 از ورودی بگیرد و معادل آن را در مبنای 8 بنویسد.

 74. فلوچارتی که یک عدد مبنای 10 از ورودی بگیرد و معادل آن را در مبنای 16 بنویسد.

 75. فلوچارتی که یک عدد مبنای 2 از ورودی بگیرد و معادل آن را در مبنای 10 بنویسد.

 76. فلوچارتی که یک عدد مبنای 8 از ورودی بگیرد و معادل آن را در مبنای 10 بنویسد.

 77. فلوچارتی که یک عدد مبنای 16 از ورودی بگیرد و معادل آن را در مبنای 10 بنویسد.

 78. فلوچارتی که یک عدد مبنای 16 از ورودی بگیرد و معادل آن را در مبنای 2 بنویسد.

 79. فلوچارتی که یک عدد مبنای 2 از ورودی بگیرد و معادل آن را در مبنای 16 بنویسد.

 80. فلوچارتی که بزگترین مقسوم علیه مشترک (ب . م . م ) بین دو عدد ورودی را چاپ کند .


فلوچارت ها و پاسخ های پیشرفته (دانشجویی)

 1. فلوچارت تشخیص عدد اول

 2. فلوچارت رشته پالیندروم

 3. فلوچارت عدد پالیندروم

 


فلوچارت های سفارشی

.

 

Flowgorithm@gmail.com

آیا شما نظری دارید؟ و می خواهید ما را از آن آگاه سازید؟

با احترام، کلیه حقوق برای وب سایت Flowgorithm.ir محفوظ است